CÔNG TY BẢO VỆ PLANET SECURITY - CHUYÊN NGHIỆP, UY TÍN

Sng ngy 02.01.2013, Planet Security ? chnh th?c tri?n khai l?c l??ng b?o v? m?c tiu Trung tm ?o T?o, Ban Qu?n L Khu Cng Ngh? Cao TP.HCM (SHTP).

Trung tm ?o t?o thu?c Khu cng ngh? cao TPHCM (SHTP Training) l 1 trong 3 ??n v? ch?c n?ng ch? l?c c?a Khu Cng ngh? cao TPHCM ???c thnh l?p t? n?m 2005 v?i nhi?m v? ?o t?o, chu?n b? ngu?n nhn l?c ch?t l??ng ?p ?ng nhu c?u c?a cc nh ??u t? trong khu cng ngh? cao ni ring v thnh ph? H? Ch Minh ni chung.

Trong ngy tri?n khai l?c l??ng, Planet Security c?ng ? l?p ??t h? th?ng camera quan st, h? th?ng bo ??ng h?ng ngo?i v cc thi?t b? check in-out ki?m sot trang thi?t b? ra vo c?ng.

??i nghi?p v? Planet Security k bin b?n bn giao.

Nhn vin b?o v? Planet Security ???c hu?n luy?n nghi?p v? nng cao tr??c khi ti?p nh?n m?c tiu.

M?c tiu r?ng h?n 12 hecta, v?i 4 cng ty, v?n phng.

Tin ?nh: Thanh Nga