Gi?i Thi?u CTY

Planet Security thu?c Planet Group chuyn cung c?p cc d?ch v? gio d?c, ?o t?o, qu?ng co, du l?ch v?i cc th??ng hi?u uy tn nh? Anh ng? Planet, Planet Security, Planet Technology. T?m nhn c?a chng ti l tr? thnh l?a ch?n hng ??u c?a khch hng trong khu v?c.

Chnh sch ch?t l??ng

Planet Security ph?n ??u tr? thnh doanh nghi?p hng ??u trong l?nh v?c d?ch v? b?o v?. Nh?m khng ng?ng nng cao s? th?a mn c?a khch hng, ??m b?o l?i ch c?a cn b? cng nhn vin, l?i ch doanh nghi?p. Chng ti cam k?t:

Xem thm....

??ng hnh cng Planet Security

Ho?t ??ng trong l?nh v?c b?o v?, m?c tiu c?aPlanet Securityl cung c?p cho khch hng cc d?ch v? ch?t l??ng nh?t, ph h?p v?i t?ng nhu c?u ring. Chng ti tin r?ng, ch? c nh? th? m?i ??m b?o m?t t??ng lai kinh doanh c?a chng ti.

Xem thm....

CÔNG TY BẢO VỆ PLANET SECURITY - CHUYÊN NGHIỆP, UY TÍN

Ngh? ??nh s? 06/2013/N?-CP quy ??nh v? B?o v? c? quan, doanh nghi?p

CHNH PH?
-------
S?: 06/2013/N?-CP

C?NG HA X H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p T? do H?nh phc

--------------
H N?i, ngy 09 thng 01 n?m 2013

NGH? ??NH
QUY ??NH V? B?O V? C? QUAN, DOANH NGHI?P
C?n c? Lu?t t? ch?c Chnh ph? ngy 25 thng 12 n?m 2001;
C?n c? Lu?t an ninh qu?c gia ngy 03 thng 12 n?m 2004;
Theo ?? ngh? c?a B? tr??ng B? Cng an;
Chnh ph? ban hnh Ngh? ??nh quy ??nh v? b?o v? c? quan, doanh nghi?p,

Ch??ng 1.
NH?NG QUY ??NH CHUNG


?i?u 1. Ph?m vi ?i?u ch?nh
Ngh? ??nh ny quy ??nh v? ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n, t? ch?c, ho?t ??ng, ch? ??, chnh sch ??i v?i l?c l??ng b?o v? t?i cc c? quan nh n??c, doanh nghi?p, t? ch?c chnh tr?, t? ch?c chnh tr? - x h?i, t? ch?c chnh tr? - x h?i - ngh? nghi?p, t? ch?c x h?i - ngh? nghi?p, t? ch?c x h?i ???c thnh l?p theo quy ??nh c?a php lu?t Vi?t Nam (sau ?y g?i chung l c? quan, doanh nghi?p).

?i?u 2. ??i t??ng p d?ng
Ngh? ??nh ny p d?ng ??i v?i c? quan, doanh nghi?p Vi?t Nam; doanh nghi?p, t? ch?c n??c ngoi ho?t ??ng trn lnh th? n??c C?ng ha x h?i ch? ngh?a Vi?t Nam v c? quan, t? ch?c, c nhn c lin quan ??n ho?t ??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p. Cc c? quan, doanh nghi?p do Cng an nhn dn v Qun ??i nhn dn qu?n l khng thu?c ??i t??ng p d?ng c?a Ngh? ??nh ny.
Tr??ng h?p ?i?u ??c qu?c t? m Vi?t Nam l thnh vin c quy ??nh khc th p d?ng theo quy ??nh c?a ?i?u ??c qu?c t? ?.

?i?u 3. Nguyn t?c t? ch?c v ho?t ??ng c?a l?c l??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p

1. T? ch?c b?o v? c? quan, doanh nghi?p do ng??i ??ng ??u c? quan, doanh nghi?p quy?t ??nh thnh l?p; ch?u s? ch? ??o, ?i?u hnh tr?c ti?p c?a ng??i ??ng ??u c? quan, doanh nghi?p v h??ng d?n, ki?m tra v? nghi?p v? b?o v? c?a c? quan Cng an.
2. T? ch?c v ho?t ??ng c?a l?c l??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p ph?i th?c hi?n theo ?ng quy ??nh c?a Ngh? ??nh ny v cc quy ??nh khc c?a php lu?t c lin quan. Nghim c?m m?i hnh vi l?i d?ng danh ngh?a b?o v? c? quan, doanh nghi?p ?? th?c hi?n hnh vi tri php lu?t, xm ph?m ??n quy?n v l?i ch h?p php c?a t? ch?c, c nhn.

?i?u 4. Nghi?p v? b?o v?
1. Nghi?p v? b?o v? l t?ng h?p cc bi?n php chuyn mn trang b? cho l?c l??ng b?o v? nh?m b?o ??m an ninh, tr?t t? v an ton c? quan, doanh nghi?p. Bi?n php nghi?p v? b?o v? bao g?m:
a) Bi?n php hnh chnh;
b) Bi?n php qu?n chng;
c) Bi?n php tu?n tra, canh gc.
2. B? Cng an quy ??nh c? th? cc bi?n php nghi?p v? quy ??nh t?i Kho?n 1 ?i?u ny.

?i?u 5. Hu?n luy?n nghi?p v? b?o v?
Hu?n luy?n, b?i d??ng nghi?p v? b?o v? do Cng an c?p t?nh ho?c c?p t??ng ???ng t? ch?c v c?p gi?y ch?ng nh?n.

?i?u 6. Tiu chu?n nhn vin b?o v?
Cng dn Vi?t Nam ?? 18 tu?i tr? ln; c l l?ch r rng; ph?m ch?t chnh tr?, ??o ??c t?t; c trnh ?? h?c v?n t?t nghi?p trung h?c ph? thng tr? ln (??i v?i mi?n ni, bin gi?i, h?i ??o, vng su, vng xa c trnh ?? h?c v?n t?t nghi?p trung h?c c? s? tr? ln), c ??y ?? n?ng l?c hnh vi dn s? v ?? s?c kh?e ?p ?ng yu c?u cng tc b?o v?. ?u tin tuy?n d?ng l?c l??ng b?o v? l nh?ng ng??i ? c th?i gian cng tc trong l?c l??ng Cng an nhn dn v Qun ??i nhn dn.

?i?u 7. Trch nhi?m c?a ng??i ??ng ??u c? quan, doanh nghi?p v cn b?, cng nhn vin trong c? quan, doanh nghi?p
1. Trch nhi?m c?a ng??i ??ng ??u c? quan, doanh nghi?p nh n??c, t? ch?c chnh tr?:
a) Ch?u trch nhi?m ton di?n v? vi?c b?o ??m an ninh, tr?t t?, an ton ti s?n c?a c? quan, doanh nghi?p; ch? ??o xy d?ng, t? ch?c, ki?m tra th?c hi?n k? ho?ch, n?i quy b?o v? c? quan, doanh nghi?p; ch? ??o l?c l??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p th??ng xuyn ph?i h?p v?i l?c l??ng Cng an, chnh quy?n ??a ph??ng trong vi?c tri?n khai k? ho?ch, ph??ng n b?o v?; xy d?ng l?c l??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p trong s?ch, v?ng m?nh;
b) C?n c? yu c?u, tnh ch?t, quy m c?a c? quan, doanh nghi?p ?? quy?t ??nh hnh th?c t? ch?c l?c l??ng b?o v? c?a c? quan, doanh nghi?p mnh cho ph h?p; b?o ??m ?i?u ki?n v? c? s? v?t ch?t, n?i lm vi?c, trang thi?t b?, ph??ng ti?n nghi?p v? ph?c v? cho ho?t ??ng c?a l?c l??ng b?o v?;
c) Ch? tr, ph?i h?p v?i c? quan Cng an c th?m quy?n t? ch?c ?o t?o, b?i d??ng, hu?n luy?n chuyn mn nghi?p v? cho l?c l??ng b?o v?; t? ch?c th?c hi?n cc v?n b?n ch? ??o, h??ng d?n nghi?p v? c?a B? Cng an v? cng tc b?o ??m an ninh, tr?t t? t?i c? quan, doanh nghi?p.
2. Ng??i ??ng ??u cc t? ch?c, ??n v? s? d?ng ngn sch nh n??c khng ???c thu d?ch v? b?o v? th??ng xuyn, lu di (tr? m?t s? l?nh v?c theo quy ??nh c?a B? Cng an). Trong tr??ng h?p c?n huy ??ng l?c l??ng, ph??ng ti?n b?o v? an ninh, tr?t t?, an ton h?i ngh?, h?i th?o ho?c tr??ng h?p c?n thi?t khc, ???c thu d?ch v? b?o v? c?a cc doanh nghi?p kinh doanh d?ch v? b?o v? theo cng vi?c ho?c th?i v?.
3. Ng??i ??ng ??u c? quan, doanh nghi?p khc th?c hi?n trch nhi?m quy ??nh t?i ?i?m a, b, c Kho?n 1 ?i?u ny v Kho?n 2 ?i?u 11 Ngh? ??nh ny.
4. Cn b?, cng nhn vin trong c? quan, doanh nghi?p c trch nhi?m tham gia xy d?ng, gip ?? v t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho l?c l??ng b?o v? th?c hi?n nhi?m v?.

?i?u 8. Trch nhi?m c?a B? Cng an
1. Quy ??nh vi?c ph?i h?p v?i cc c? quan, doanh nghi?p trong cng tc qu?n l v ki?m tra vi?c th?c hi?n nhi?m v? b?o v? t?i cc c? quan, doanh nghi?p.
2. Quy ??nh n?i dung hu?n luy?n nghi?p v? b?o v?, m?u gi?y ch?ng nh?n nhn vin b?o v?, m?u trang ph?c, ph hi?u, bi?n hi?u cho l?c l??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p.
3. Ch? ??o, h??ng d?n nghi?p v? b?o v? cho l?c l??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p.

Ch??ng 2.
CH?C N?NG, NHI?M V?, QUY?N H?N V T? CH?C L?C L??NG B?O V? C? QUAN, DOANH NGHI?P


?i?u 9. Ch?c n?ng c?a l?c l??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p
1. Tham m?u gip c?p ?y, lnh ??o c? quan, doanh nghi?p xy d?ng v t? ch?c th?c hi?n n?i quy, k? ho?ch cng tc b?o v?; b?o ??m an ninh, tr?t t?, an ton c? quan, doanh nghi?p; tri?n khai cc yu c?u cng tc b?o v? theo ch? ??o, h??ng d?n c?a c? quan Cng an c th?m quy?n.
2. T? ch?c th?c hi?n cc yu c?u, nhi?m v?, bi?n php cng tc b?o v? an ninh, tr?t t?, an ton c? quan, doanh nghi?p.

?i?u 10. Nhi?m v? c?a l?c l??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p
1. L?c l??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p nh n??c, t? ch?c chnh tr? c nhi?m v?:
a) Th?c hi?n cc bi?n php nghi?p v? theo quy ??nh c?a php lu?t v h??ng d?n nghi?p v? b?o v? c?a l?c l??ng Cng an ?? phng ng?a, pht hi?n v ng?n ch?n nh?ng hnh vi vi ph?m php lu?t, vi ph?m n?i quy b?o v? c? quan, doanh nghi?p; k?p th?i ?? xu?t v?i ng??i ??ng ??u c? quan, doanh nghi?p bi?n php x? l;
b) Tr?c ti?p ki?m sot ng??i ra vo c? quan, doanh nghi?p. Khi x?y ra cc v? vi?c c lin quan ??n an ninh, tr?t t? v an ton c? quan, doanh nghi?p ph?i t? ch?c b?o v? hi?n tr??ng, b?o v? ti s?n c?a c? quan, doanh nghi?p, c?p c?u n?n nhn, b?t ng??i ph?m t?i qu? tang v bo ngay cho c? quan Cng an n?i g?n nh?t;
c) Th?c hi?n cc quy ??nh v? cng tc phng chy, ch?a chy, gi? gn tr?t t? cng c?ng;
d) Lm nng c?t trong phong tro ton dn b?o v? an ninh T? qu?c trong c? quan, doanh nghi?p; xy d?ng c? quan, doanh nghi?p an ton;
?) Ph?i h?p v?i Cng an x, ph??ng, th? tr?n n?i c? quan, doanh nghi?p ?ng trong cng tc n?m tnh hnh, b?o ??m an ninh, tr?t t?, an ton c? quan, doanh nghi?p; ?? xu?t v?i ng??i ??ng ??u c? quan, doanh nghi?p xy d?ng n?i quy b?o v? c? quan, doanh nghi?p, k? ho?ch, bi?n php phng, ch?ng t?i ph?m v cc hnh vi vi ph?m php lu?t khc trong c? quan, doanh nghi?p;
e) Th?c hi?n cc quy ??nh v? qu?n l v? kh th s?, cng c? h? tr?, v?t li?u n?, ch?t d? chy, ch?t ??c h?i (n?u c); gip ng??i ??ng ??u c? quan, doanh nghi?p trong vi?c ph?i h?p v?i c? quan Cng an ?? qu?n l, gio d?c ng??i c ti?n n, ti?n s?, ng??i ch?p hnh xong cc bi?n php x? l vi ph?m hnh chnh khc ?ang lm vi?c t?i c? quan, doanh nghi?p;
g) Ph?i h?p v?i cc t? ch?c qu?n chng trong c? quan, doanh nghi?p tuyn truy?n, ph? bi?n php lu?t nh?m nng cao th?c c?nh gic cho m?i ng??i; h??ng d?n cc t? ch?c qu?n chng tham gia b?o v? an ninh, tr?t t?, an ton trong c? quan, doanh nghi?p;
h) Th?c hi?n nh?ng nhi?m v? c? th? khc ?? b?o v? c? quan, doanh nghi?p do ng??i ??ng ??u c? quan, doanh nghi?p giao theo ?ng quy ??nh c?a php lu?t.
2. L?c l??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p khc th?c hi?n cc nhi?m v? quy ??nh t?i ?i?m a, b, c, d, ?, g, h Kho?n 1 ?i?u ny.

?i?u 11. Quy?n h?n c?a l?c l??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p
1. L?c l??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p nh n??c, t? ch?c chnh tr? c quy?n h?n sau:
a) Ki?m tra, ?n ??c cc b? ph?n, ??n v? v cn b?, cng nhn vin trong c? quan, doanh nghi?p th?c hi?n cc quy ??nh c?a php lu?t v? an ninh, tr?t t? v n?i quy b?o v? c? quan, doanh nghi?p;
b) Trong khi lm nhi?m v?, ???c ki?m tra gi?y t?, hng ha, ph??ng ti?n ra vo c? quan, doanh nghi?p n?u c d?u hi?u vi ph?m php lu?t ho?c vi ph?m n?i quy c?a c? quan, doanh nghi?p;
c) Ti?n hnh cng tc xc minh nh?ng v?, vi?c x?y ra ? c? quan, doanh nghi?p theo th?m quy?n m ng??i ??ng ??u c? quan, doanh nghi?p giao ho?c theo yu c?u c?a c? quan Cng an c th?m quy?n;
d) T? ch?i th?c hi?n cc yu c?u tri php lu?t trong khi thi hnh nhi?m v? b?o v? v ph?i bo co c? quan ch?c n?ng ?? x? l theo quy ??nh c?a php lu?t.
2. L?c l??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p khc th?c hi?n quy?n h?n quy ??nh t?i ?i?m b, c, d Kho?n 1 ?i?u ny.

?i?u 12. T? ch?c l?c l??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p
1. T? ch?c l?c l??ng b?o v? t?i cc c? quan, doanh nghi?p nh n??c, t? ch?c chnh tr? n?m trong h? th?ng t? ch?c c?a cc c? quan, doanh nghi?p; ty theo yu c?u, quy m, tnh ch?t c?a c? quan, doanh nghi?p m thnh l?p phng, ban, ??i, t? b?o v?.
2. T? ch?c l?c l??ng b?o v? t?i cc c? quan, doanh nghi?p khc do H?i ??ng qu?n tr?, H?i ??ng thnh vin ho?c ng??i ??ng ??u c? quan, doanh nghi?p quy?t ??nh thnh l?p ho?c khng thnh l?p, v?i hnh th?c ph h?p yu c?u, quy m, tnh ch?t c?a c? quan, doanh nghi?p.

Ch??ng 3.
CH? ??, CHNH SCH, TRANG B? PH??NG TI?N V KINH PH HO?T ??NG C?A L?C L??NG B? V? C? QUAN, DOANH NGHI?P


?i?u 13. Ch? ??, chnh sch ??i v?i nhn vin b?o v? c? quan, doanh nghi?p nh n??c, t? ch?c chnh tr?
1. Nhn vin b?o v? khi h?t th?i h?n th? vi?c, ???c ?nh gi ??t yu c?u th ???c xem xt tuy?n d?ng, ???c h??ng l??ng v cc quy?n l?i, ch? ??, chnh sch theo quy ??nh c?a php lu?t.
2. Trong khi thi hnh nhi?m v?, n?u b? th??ng, b? hy sinh th ???c xem xt v c th? ???c cng nh?n h??ng ch? ?? nh? th??ng binh, li?t s? v cc hnh th?c khen th??ng khc theo quy ??nh c?a php lu?t v? ?u ?i ng??i c cng v?i cch m?ng v php lu?t v? thi ?ua, khen th??ng.

?i?u 14. Ch? ??, chnh sch c?a nhn vin b?o v? t?i c? quan, doanh nghi?p khc
Ch? ??, chnh sch c?a nhn vin b?o v? t?i cc c? quan, doanh nghi?p khc do H?i ??ng qu?n tr?, H?i ??ng thnh vin ho?c ng??i ??ng ??u c? quan, doanh nghi?p quy?t ??nh thng qua h?p ??ng lao ??ng trn c? s? quy ??nh c?a php lu?t.

?i?u 15. Trang b? ph??ng ti?n ??i v?i b?o v? c? quan, doanh nghi?p
1. L?c l??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p ???c c?p trang ph?c, trang b? v s? d?ng v? kh th s?, cng c? h? tr? theo quy ??nh c?a php lu?t.
2. L?c l??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p ???c c?p gi?y ch?ng nh?n, trang b? bi?n hi?u, b?ng ch?c danh v cc ph??ng ti?n c?n thi?t khc theo quy ??nh ?? ph?c v? cng tc b?o v?.
3. B? Cng an quy ??nh v h??ng d?n c? th? v? trang b? ph??ng ti?n v qu?n l, s? d?ng trang b? ph??ng ti?n ??i v?i l?c l??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p theo quy ??nh c?a ?i?u ny.

?i?u 16. Kinh ph ho?t ??ng c?a l?c l??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p
1. Kinh ph ho?t ??ng c?a l?c l??ng b?o v? t?i cc c? quan, t? ch?c ???c b?o ??m chung trong kinh ph ho?t ??ng th??ng xuyn c?a cc c? quan, t? ch?c ?.
2. Kinh ph ho?t ??ng c?a l?c l??ng b?o v? t?i cc doanh nghi?p ???c tnh trong chi ph qu?n l c?a cc doanh nghi?p.
3. Ti tr?, ?ng h? h?p php c?a cc t? ch?c, c nhn.

Ch??ng 4.
T? CH?C TH?C HI?N


?i?u 17. Hi?u l?c thi hnh
1. Ngh? ??nh ny c hi?u l?c thi hnh k? t? ngy 01 thng 3 n?m 2013 v thay th? Ngh? ??nh s? 73/2001/N?-CP ngy 05 thng 10 n?m 2001 v? ho?t ??ng v t? ch?c l?c l??ng b?o v? c? quan, doanh nghi?p.
2. ??i v?i cc c? quan, doanh nghi?p thu?c di?n khng ???c thu d?ch v? b?o v? th??ng xuyn, lu di theo quy ??nh c?a Ngh? ??nh ny, nh?ng th?c t? ? v ?ang c h?p ??ng thu d?ch v? b?o v? th khi h?t th?i h?n h?p ??ng ? k, ph?i th?c hi?n ?ng theo cc quy ??nh c?a Ngh? ??nh ny.

?i?u 18. Trch nhi?m thi hnh
1. B? tr??ng B? Cng an c trch nhi?m h??ng d?n chi ti?t thi hnh Ngh? ??nh ny.
2. Cc B? tr??ng, Th? tr??ng c? quan ngang B?, Th? tr??ng c? quan thu?c Chnh ph?, Ch? t?ch ?y ban nhn dn t?nh, thnh ph? tr?c thu?c Trung ??ng ch?u trch nhi?m thi hnh Ngh? ??nh ny./.

N?i nh?n:
- Ban B th? Trung ??ng ??ng;
- Th? t??ng, cc Ph Th? t??ng Chnh ph?;
- Cc B?, c? quan ngang B?, c? quan thu?c Chnh ph?;
- VP BC? TW v? phng, ch?ng tham nh?ng;
- H?ND, UBND cc t?nh, TP tr?c thu?c TW;
- V?n phng Trung ??ng v cc Ban c?a ??ng;
- V?n phng T?ng B th?;
- V?n phng Ch? t?ch n??c;
- H?i ??ng Dn t?c v cc ?y ban c?a Qu?c h?i;
- V?n phng Qu?c h?i;
- Ta n nhn dn t?i cao;
- Vi?n ki?m st nhn dn t?i cao;
- Ki?m ton Nh n??c;
- ?y ban Gim st ti chnh Qu?c gia;
- Ngn hng Chnh sch x h?i;
- Ngn hng Pht tri?n Vi?t Nam;
- UBTW M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam;
- C? quan Trung ??ng c?a cc ?on th?;
- VPCP: BTCN, cc PCN, Tr? l TTCP, c?ng TT?T, cc V?, C?c, ??n v? tr?c thu?c, Cng bo;
- L?u: V?n th?, NC (3b).

TM. CHNH PH?
TH? T??NG
Nguy?n T?n D?ng

Lin H? Tr?c Tuy?n 24/24

Ho?t ??ng B?o V?

Lin K?t Website

Th?ng K

Đang truy cập: 4 khách

Bạn đang xem: Home Tin t?c Ngh? ??nh s? 06/2013/N?-CP quy ??nh v? B?o v? c? quan, doanh nghi?p

Ch?ng Nh?n

LIN H? CNG TY B?O V? 24/7

CNG TY CP D?CH V? B?O V? HNH TINH
Tr? s?: S? 50A ???ng 160, P.T?ng Nh?n Ph A,
Qu?n 9, TP.HCM
?i?n tho?i: 028 66 80 33 88
Hotline: 0973 914 917
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.