Nghị định số 06/2013/NĐ-CP quy định về Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ
-------
Số: 06/2013/NĐ-CP    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013

 

NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP


 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật an ninh quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp,

Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan, doanh nghiệp).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam; doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Các cơ quan, doanh nghiệp do Công an nhân dân và Quân đội nhân dân quản lý không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này.
Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

Xem thêm: Nghị định số 06/2013/NĐ-CP quy định về Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng dịch vụ bảo vệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc


HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO VỆ

HĐ:……………/DVBV/2012

 

- Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006.

- Căn cứ nhu cầu của khách hàng và khả năng thực hiện của bên cung cấp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…….tháng……..năm 20….., chúng tôi gồm:

Bên A        :  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ HÀNH TINH

Địa chỉ               :  Số 37, Đường 160, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM.

Điện thoại          :  (08) 66 80 33 88

Fax                     :  (08) 62 88 00 57         

Mã số thuế         :  0311750598

Tài khoản           :  04001010064583

Ngân hàng         :  Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Đại diện             :    Trần Thiện Lộc                                                                                          

Chức vụ             :    Giám Đốc  

Bên B         :.......................................................................................................................................

Địa chỉ          :...........................................................................................................................            

Điện Thoại    :...........................................................................................................................            

Fax               :...........................................................................................................................            

Mã số thuế    :...........................................................................................................................

Ngân hàng    :...........................................................................................................................

Đại diện        :...........................................................................................................................            

Chức vụ        :...........................................................................................................................

Hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ với các điều khoản sau:

Xem thêm: Mẫu hợp đồng dịch vụ bảo vệ

Quy định về Quản Lý Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Vệ

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52/2008/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 04 NĂM 2008

VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Để thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ, nhằm đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ trong các lĩnh vực:

a) Dịch vụ bảo vệ con người;

b) Dịch vụ bảo vệ tài sản, hàng hóa; bảo vệ nhà cửa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, tổ chức;

c) Dịch vụ bảo vệ an ninh, trật tự các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, lễ hội.

2. Những hoạt động bảo vệ các đối tượng, mục tiêu thuộc danh mục nhà nước quy định do lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác, bảo vệ và những hoạt động bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ thuộc mọi thành phần kinh tế.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Xem thêm: Quy định về Quản Lý Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Vệ

Liên Hệ Trực Tuyến 24/24

Hoạt Động Bảo Vệ

Liên Kết Website

Bạn đang xem: Home Thông Tin Tin Công Ty Biểu mẫu và băn bản

Chứng Nhận

LIÊN HỆ CÔNG TY BẢO VỆ 24/7

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ HÀNH TINH
Trụ sở: Số 50A đường 160, P.Tăng Nhơn Phú A,
Quận 9, TP.HCM
Điện thoại: 028 66 80 33 88
Hotline: 0973 914 917
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.