CNG TY C? PH?N D?CH V? B?O V? HNH TINH, trn tr?ng g?i t?i Qu khch hng l?i cho trn tr?ng, v l?i chc t?t ??p nh?t. Cng ty chng ti ???c cc c? quan ch?c n?ng c?p php ho?t ??ng trong l?nh v?c cung c?p cc lo?i hnh D?ch v? B?o v? Chuyn nghi?p sau:

- D?ch v? B?o v? con ng??i:Cc ho?t ??ng b?o v? chuyn nghi?p b?o v? s? an ton v? tnh m?ng, s?c kho? c?a ng??i ???c b?o v? .
- D?ch v? B?o v? ti s?n: Bao g?m cc ho?t ??ng b?o v? an ton v? ti s?n, hng ho (k? c? cc ho?t ??ng giao, nh?n ti s?n, hng ho), nh c?a, c? s? s?n xu?t, kinh doanh, tr? s? c? quan, t? ch?c .
- D?ch v? B?o v? an ninh, gi? gn tr?t t?:B?o v? cc ho?t ??ng th? thao, vui ch?i, gi?i tr, l? h?i,.

Planet Security ph?c v? v?i ch?t l??ng D?ch V? B?o V? Chuyn Nghi?p

CNG TY D?CH V? B?O V? HNH TINH - PLANETSECURITY

??A CH?: S? 37???NG 160 PH??NG T?NG NH?N PH A QU?N 9 TP H? CH MINH

EMAIL: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HOTLINE: 08.66 80 33 88

WEBSITE: HTTP://BAOVEHANHTINH.VN - HTTP://PLANETSECURITY.VNLiên hệ

Phone: +08. 66 80 33 88

Biểu mẫu liên hệ. Hotline +08. 66 80 33 88

Quý khách vui lòng điền thông tin chính xác để Cty hỗ trợ quý được khách hiệu quả.
Bạn đang xem: Home

Ch?ng Nh?n

LIN H? CNG TY B?O V? 24/7

CNG TY CP D?CH V? B?O V? HNH TINH
Tr? s?: S? 50A ???ng 160, P.T?ng Nh?n Ph A,
Qu?n 9, TP.HCM
?i?n tho?i: 028 66 80 33 88
Hotline: 0973 914 917
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.