Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG:

Công ty Dịch vụ Bảo vệ Hành Tinh phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ. Nhằm không ngừng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, đảm bảo lợi ích của cán bộ công nhân viên, lợi ích doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết:

  1. Luôn đảm bảo lợi ích hợp lý của khách hàng.
  2. Không ngừng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công nhân viên.
  3. Tuân thủ pháp luật và tôn trọng đạo đức kinh doanh.
  4. Áp dụng và cải tiến hệ thống quản trị chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

 

QUALITY POLICY:

Planet Security is ever striving to be the best in the business of Security and Protection. Customer Satisfaction is our number 1 priority while maintaining our staffs satisfaction as well as the interest of our clients. We here by guarantee:

  1. Our clients interest is top priority
  2. Ongoing training and improving our staff’s performance
  3. Business procedure is under strict moral and ethical codes
  4. Implementing and Ongoing improvement of quality control systems according to ISO 9001: 2008 standard