Các doanh nhân trong và ngoài n??c, các chính khách, ca s?, di?n viên. - ??m b?o tuy?t ??i cho con ng??i và tài s?n ? m?i lúc m?i n?i. Tuy?t ??i không ?? x?y ra sai ph?m, sai l?m.

I. M?C ?ÍCH:
- ??m b?o tuy?t ??i cho con ng??i và tài s?n ? m?i lúc m?i n?i.
- ??a ?i?m: T?t c? các n?i khi khách hàng yêu c?u.
- M?c ?? an toàn: Tuy?t ??i không ?? x?y ra sai ph?m, sai l?m.
II. ?ÁP ?NG CÁC YÊU C?U C?A QÚY KHÁCH NH?:
- Ph?i có ngo?i h́nh ??p, nhanh nh?n, ho?t bát.
- Có tŕnh ?? nghi?p v? gi?i.
- Có hi?u bi?t nh?t ??nh v? pháp lu?t.
- Có ki?n th?c v? tâm lư xă h?i (tâm lư chung và tâm lư t?i ph?m).

Nhân viên Planet Security ?ang làm nhi?m v? b?o v? y?u nhân - bao ve yeu nhan


III. N?I DUNG C? TH? ??I V?I B?O V? Y?U NHÂN:
1. Nh?n nhi?m v?:
- Khi ???c c?p trên ?i?u ??ng ?i làm nhi?m v? 
b?o v? con ng??i chúng ta ph?i xác ??nh rơ ?ây là ni?m t? hào nh?t, vinh d? nh?t c?a ng??i làm công tác b?o v?.
- B?n thân con ng??i là vô giá, quan h? c?a con ng??i vô cùng phong phú. Trong m?t ?i?u ki?n nh?t ??nh khách hàng c?m th?y không yên tâm nên ?ă trao toàn b? tính m?ng c?a h? cho ta b?o v?. ?ây th?c s? là ni?m t? hào nh?ng c?ng r?t khó kh?n. V́ v?y ph??ng pháp xác ??nh cho ta 1 t? t??ng t?t dám ch?u thi?t tḥi, hy sinh gian kh?, không ???c phép sai sót.
- Khi ???c giao nhi?m v? b?o v? con ng??i c?n ph?i n?m v?ng:
+ Tính ch?t c?a vi?c b?o v? là: m?t cu?c tham quan du l?ch, l? h?i, làm vi?c h?ng ngày...
+ ??a ?i?m: T?t c? khách hàng yêu c?u ???c b?o v? ? nh?ng ??a ?i?m nào, c? ??nh hay di ??ng.
+ Th?i gian: Theo gi?, ngày, tu?n, tháng ...
- ??ng th?i ph?i s? b? t́m hi?u khách hàng là nam hay n?, l?a tu?i nào, thu?c nhó tâm lư, tính cách ra sao... ?i?u ?ó s? giúp ich r?t nhi?u cho công vi?c ?ng x? sau này.
2. Công tác chu?n b?:
- Dù là m?t ng??i hay m?t nhóm, m?t ??i làm công tác b?o v? c?ng ??u ch? ??nh ng??i có tŕnh ?? bao quát l?p ph??ng án c? th? trong ?ó xác ??nh rơ:
+ ??i t??ng c?n b?o v?: s? l??ng.
+ Th?i gian b?o v?: ???c yêu c?u nh? th? nào?
+ ??a ?i?m c?n 
b?o v?: C? ??nh hay di ??ng.
- ??t ra m?t s? t́nh hu?ng có th? x?y ra ?? x? lư:
+ ?i gi?i quy?t, làm vi?c riêng, v? sinh.
+ Mu?n g?p g? khán gi?.
+ Tr?n tránh ph?n t? kh?ng b?.
- Chu?n b? qu?n áo, trang ph?c phù h?p v?i khách hàng trong các tr??ng h?p c? th? nh? ?i tham quan, ti?p khách, ngo?i giao, l? h?i ...
+ Ti?n l?i trong công vi?c và x? lư các t́nh hu?ng nh?ng v?n b?o ??m tính th?m m?.
- B?o ??m tính c? ??ng cao không b? bó ch?t ?i l?i khó kh?n ?nh h??ng ??n di chuy?n.
- L?nh các trang thi?t b? kem theo : máy ?i?n tho?i, nh?n tin, máy ?nh, b? ?àm, ?ng nḥm tùy yêu c?u khách hàng.

Hăy g?i cho chúng tôi b?t c? lúc nào b?n c?n ??n chúng tôi

CÔNG TY D?CH V? B?O V? HÀNH TINH - PLANETSECURITY - B?O V? Y?U NHÂN - BAO VE YEU NHAN

??A CH?: S? 37 ???NG 160 PH??NG T?NG NH?N PHÚ A QU?N 9 TP H? CHÍ MINH

EMAIL:     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WEBSITE: HTTP://PLANETSECURITY.VN 

?EM ??N S? AN TÂM !Liên H? Tr?c Tuy?n 24/24

Khách Hàng C?a Công Ty

Ho?t ??ng B?o V?

Liên K?t Website

Bạn đang xem: Home D?ch V? B?o V?

Ch?ng Nh?n

LIÊN H? CÔNG TY B?O V? 24/7

CÔNG TY CP D?CH V? B?O V? HÀNH TINH
Tr? s?: S? 50A ???ng 160, P.T?ng Nh?n Phú A,
Qu?n 9, TP.HCM
?i?n tho?i: 028 66 80 33 88
Hotline: 0973 914 917
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.