Cao ?c, v?n pḥng, Trung tâm th??ng m?i, khách s?n, b?nh vi?n, nhà máy,xí nghi?p, kho hàng, công tr??ng, nhà riêng. Th?i gian làm vi?c: 24/24gi?/ngày, 07ngày/tu?n, ???c chia làm 03 ca m?i ca 08 gi?, không phân bi?t ngày ngh? theo lu?t lao ??ng.

I - M?C TIÊU B?O V? VÀ ??C ?I?M:
Thay ??i tùy theo ??c tr?ng riêng c?a m?i Công ty, nhà máy, xí nghi?p, kho tàng, b?n băi, khách s?n, tr? s? làm vi?c, ngân hàng, nhà ?, siêu th?, công tr??ng…

II - YÊU C?U VÀ NHI?M V? B?O V?:

1. Yêu c?u:
- D?a trên ??c ?i?m v? trí và t́nh h́nh ho?t ??ng s?n xu?t, kinh doanh th?c t? c?a t?ng Công ty mà có các yêu c?u riêng c? th? cho l?c l??ng b?o v?. Nh?ng m?c ?ích, yêu c?u chung c?a l?c l??ng b?o v? Vi?t Ti?n là ??m b?o an ninh, an toàn cho m?i ho?t ??ng c?a Công ty c?ng nh? giao d?ch v?i khách hàng ???c thu?n l?i d? dàng, t?t c? m?i hành vi l?i d?ng gây r?i m?t tr?t t?, tr?m c?p, phá ho?i tài s?n ??u ???c phát hi?n ng?n ch?n và x? lư k?p th?i.
- Ap d?ng các gi?i pháp, bi?n pháp c?n thi?t và ?úng lu?t pháp Vi?t Nam.
- T?t c? các nhân viên b?o v? Vi?t Ti?n trong khi làm nhi?m v? ??u ph?i l?ch s?, n? l?c, t?ng c??ng quan sát và bao quát ???c t́nh h́nh.

cong ty bao ve

Th?c hi?n nh?n hoàn thành t?t nhi?m v? b?o v? m?c tiêu c? ??nh - bao ve muc tieu co dinh

2. Nhi?m v?:
?? ??t ???c yêu c?u b?o v? trên th́ nhi?m v? c? th? c?a B?o V? Planet Security :
- Ng?n ch?n các hành vi xâm ph?m trái phép gây m?t tr?t t?, phá ho?i tr?m c?p tài s?n ho?c ?e d?a ??n tính m?ng c?a cán b? công nhân viên, ?ang làm vi?c và sinh ho?t trong ph?m vi khu v?c b?o v?.
- Ki?m tra, ki?m soát (n?u ???c phép) ng??i, ph??ng ti?n, hàng hoá, v?t d?ng mang vào ho?c ra kh?i khu v?c b?o v?.
- Pḥng ch?ng và phát hi?n k?p th?i các hi?n t??ng cháy n? ?? x? lư ngay ??ng th?i thông báo cho các c? quan có ch?c n?ng ph?i h?p gi?i quy?t k?p th?i.
- Nhân viên b?o v? 24/24 gi?/ngày, không ???c r?i kh?i v? trí tr? khi ?ă có ng??i thay th?.
- Ng?n ch?n các hành ??ng ph?m pháp.
- Không cho phép b?t c? ng??i nào không có gi?y t? tu? thân, có d?u hi?u kh? nghi, ng??i không theo ch? d?n c?a nhân viên b?o v? khi vào Công ty. (tr? tr??ng h?p khách VIPs và ng??i ???c thông báo tr??c th́ ???c mi?n th? t?c này).

III - TH?I GIAN LÀM VI?C:
Th?i gian làm vi?c: 24/24gi?/ngày, 07ngày/tu?n, 365ngày/n?m, ???c chia làm 03 ca m?i ca 08 gi?, không phân bi?t ngày ngh? theo lu?t lao ??ng.
+ Ca 1 : t? 06h:00 ??n 14h:00
+ Ca 2 : t? 14h:00 ??n 22h:00
+ Ca 3 : t? 22h:00 ??n 06h:00

Hăy g?i cho chúng tôi b?t c? lúc nào b?n c?n ??n chúng tôi

cong ty bao ve

CÔNG TY D?CH V? B?O V? HÀNH TINH B?O V? M?C TIÊU C? ??NH - BAO VE MUC TIEU CO DINH

??A CH?: S? 37 ???NG 160 PH??NG T?NG NH?N PHÚ A QU?N 9 TP H? CHÍ MINH

EMAIL:      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WEBSITE: HTTP://PLANETSECURITY.VN 

?EM ??N S? AN TÂM !

Xem thêm:

D?ch v? b?o v? s? ki?n - D?ch v? b?o v? y?u nhân - D?ch v? b?o v? m?c tiêu c? ??nh - D?ch v? b?o v? m?c tiêu di ??ng - D?ch v? toàn nhà siêu th? D?ch v? b?o v? nhà máy - D?ch v? b?o v? ng?n ngày - D?ch v? t? v?n an ninh PCCC - B?ng báo giá d?ch v? B?o V?  - D?ch v? b?o v? công tr??ng xây d?ng - D?ch v? b?o v? Trung tâm th??ng m?i


Liên H? Tr?c Tuy?n 24/24

Khách Hàng C?a Công Ty

Ho?t ??ng B?o V?

Liên K?t Website

Bạn đang xem: Home D?ch V? B?o V?

Ch?ng Nh?n

LIÊN H? CÔNG TY B?O V? 24/7

CÔNG TY CP D?CH V? B?O V? HÀNH TINH
Tr? s?: S? 50A ???ng 160, P.T?ng Nh?n Phú A,
Qu?n 9, TP.HCM
?i?n tho?i: 028 66 80 33 88
Hotline: 0973 914 917
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.